Federația Internațională a M∴P∴M∴P∴

Ordinul Masonic Umaniterra este membru al Federației Internaționale a Puterilor Masonice Patriote

SCRIS ÎN ROMÂNĂ) Ca expresie a principiilor noastre conform cărora ORDINUL UMANITERRA operează urmând principiile Francmasoneriei Universale și CHEIA DEOCLAVIS, Ordinul Masonic Umaniterra (O∴ M∴ U∴) s-a alăturat FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE A MARILOR PUTERI MASONICE PATRIOTICE (FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ A M∴P∴M∴P∴).

O astfel de aderare este o reflectare a dorinței noastre, a voinței Fraților Masoni ai O∴ M∴ U∴ , patrioți, cu credință în Marele Arhitect al Universului, Frați care iubesc viața, iubitori de natură ca suport pentru viață, iubitori ai țării lor și ai națiunii căreia îi aparține fiecare. 

Dorința noastră, membrii fondatori ai O∴ M∴ U∴, care milităm pentru justiție, echilibru mondial și valori morale înalte, a fost să ne alăturăm Federației.

Noi, membrii O∴ M∴ U∴, subscriem la principiile bioeconomice care guvernează stabilitatea planetei noastre Pământ (Terra), susținerea vieții pe planeta noastră și ca drept consecință a vieții în sine. Viața este Arhitectura magnifică pe care trebuie să o păstrăm și să o protejăm.

Prin urmare, aceasta creează anumite obligații pentru noi de a servi Arhitectura, Creația în sine.

Ordinul Masonic Umaniterra (O∴ M∴ U∴), ca Mare Lojă, recunoaște  toate Marile Puteri Masonice ce promovează Patriotismul si Progresul (Marile Puteri Patriotice Masonice) la nivel național si internațional.

Ordinul Masonic Umaniterra se bucură de RECUNOAȘTEREA DIN PARTEA MULTOR OBEDIENȚE, MARI LOJI CU CARE ARE SEMNATE TRATATE DE COLABORARE, AMICIȚIE ȘI RECUNOAȘTERE RECIPROCĂ PRECUM ȘI DIN PARTEA UNOR CONFEDERAȚII ȘI ALIANȚE MASONICE DIN CARE FACE PARTE inclusiv din partea unor Mari Loji Patriotice, Mari Puteri Masonice Naționale și Înternaționale.

În spiritul „UNITĂȚII PRIN DIVERSITATE”, Ordinul Masonic Umaniterra a aderat cu inima deschisă la FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ A PUTERILOR MASONICE PATRIOTICE (Federacion Internacional de Potencias Masonicas Patriotas).

Federația este un organism masonic internațional conceput de către Prea Ilustrul noștru Frate LUIS LEON PIZARRO (Peru).

Federația reprezintă un lanț planetar al Marilor Loji Patriotice și a Marilor Puteri Masonice. Federația s-a dovedit, în scurt timp de la formare, a fi o construcție lucrativă de o mare importanță pentru Masoneria Universală.

Aceste Puteri Masonice împărtășesc Filosofia Patriotică bazată pe un patriotism iluminat definit de nouă principii ca drept ghiduri enumerate mai jos.

 

Cele nouă principii enunțate de Federația Internațională a Marilor Puteri Masonice Patriotice (FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ A M∴P∴M∴P∴ ) sunt (conform declarației de la 1 Decembrie, 6018, anul profan 2018):

  1.  Patriotismul iluminat este o formă superioară a conștiinței , reprezintă factor de progres pentru societate , este complementar (subsidiar) conceptului de societate globală interdependentă pe care o potențează ;
  2. Unitatea în diversitate se poate traduce și prin împletirea armonioasă a tradiției cu modernismul , multiculturalitate prin păstrarea identității culturale , găsirii punctelor de convergență între religie, știință și etică planetară care împreună și nu separat pot da o direcție corectă de dezvoltare a Omenirii ;
  3. Acest lanț universal trebuie să creeze punți între frați , popoare și națiuni prin tot ceea ce îi unește : principii și landmark-uri , tradiție , educație , cultură , artă , istorie , empatie (dragoste) față de semenii noștri . – Cine nu-și cunoaște și respectă trecutul , nu are viitor ;
  4. Toți frații sunt egali în demnitate și valoare și trebuie să redevină segmentul cel mai conștient și militant al Umanității pentru a prezerva planeta Pământ și pentru generațiile viitoare ;
  5. Frații masoni trebuie să promoveze ideile care garantează securitatea și pacea globală prin educație , libertate culturală și un mediu deschis de comunicare , să contribuie la creșterea standardelor de viață și să militeze pentru prosperitatea tuturor segmentelor noii Societăți Globale Interdependente ;
  6. Frații trebuie să militeze în spiritul doctrinei Drepturilor Universale ale Omului. Aceasta înseamnă că orice om de pe Planetă să se bucure de aceleași drepturi ce trebuie apărate de comunitatea mondială și sunt în strânsă legătură cu Etica planetară fiind Transculturale .
  7. Ca francmasoni trebuie să adoptăm gândirea critică ca model normativ în aprecierea aspirației spre adevăr . Este calea de a ne dezvolta și perfecționa pe noi înșine , însă nu trebuie să excludă Toleranța ca valoare intrinsecă a fraternității masonice ;
  8. Această alianță Universală nu împarte lumea masonică în regulari și iregulari , sau între dogmatici și adogmatici , pune însă accent pe onoare , demnitate , cinste și loialitate ;
  9. Nimeni nu deține Adevărul absolut . Genetic omul este un cercetător . Împreună , minte lângă minte , spirit lângă spirit , uniți în fraternitate prin muncă și animați de cele mai nobile idealuri ale Umanității , prin mijloacele care ne sunt specifice (echer , compas , firul cu plumb … dar și oglinda) să pornim pe acest drum în căutarea Adevărului , a Luminii .

În conformitate cu principiul de la punctul 8 această nouă arhitectură a fraternității universale, anume FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ A MARILOR PUTERI MASONICE PATRIOTICE,  este deschisă oricărei obediențe masculine , feminine sau mixte , cu condiția respectării Regulii de Aur a Masoneriei : „cunoaște-te pe tine însuți , iubește-ți aproapele , ajută-l respectându-i demnitatea”.
Ceea ce ne unește este Masoneria , ceea ce ne dezbină sunt orgoliile .
În Mizericordia sa , Marele Arhitect al Universului care este totul , a fost este și va fi cu noi .

Ordinul Masonic Umaniterra salută FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ A MARILOR PUTERI MASONICE PATRIOTICE cu deviza noastră “Ubi Concordia, Ibi Victoria, Est Umaniterra!” împreună cu o T∴ A∴ F∴  (Tripla Acolada Fraterna)

Adrian A. Williams, 30 – 330

Website personal: adriantoader.eu

Fondator, Mare Maestru al O∴ M∴U∴ ,

 

 

 

The Umaniterra Masonic Order is a member of the International Federation of Patriot Masonic Powers

WRITTEN IN ENGLISH) As an expression of our principles according to which the UMANITERRA ORDER operates following the directions of Universal Freemasonry and THE DEOCLAVIS KEY, Umaniterra Masonic Order (U∴ M∴ O∴) has joined the INTERNATIONAL FEDERATION OF THE GREAT PATRIOTIC MASONIC POWERS.

Such an accession is a reflection of our desire, the will Masonic Brothers of U∴ M∴ O∴, patriots, with faith in the Great Architect of the Universe, Brothers who love life, lovers of nature as a support for life, lovers of their country and of the nation to which each belongs.

Our desire, the founding members of U∴ M∴ O∴ who militate for justice, world balance, and high moral values, was to join the Federation.

We, the U∴ M∴ O∴  members, subscribe to the bioeconomic principles that govern the stability of our planet Earth (Terra), the support of life on our planet, and as a consequence of life itself.  Life is the magnific Architecture that we need to preserve and protect.

Therefore, it creates certain obligations for us to serve the Architecture, the Creation itself. The Umaniterra Masonic Order (U∴ M∴ O∴), as Grand Lodge, recognizes all the Great Masonic Powers that promote Patriotism and Progress (the Great Masonic Patriotic Powers) nationally and internationally.

The Umaniterra Masonic Order enjoys RECOGNITION FROM MANY OBEDIENCES, GRAND LODGES WITH WHICH IT HAS SIGNED TREATIES OF COLLABORATION, FRIENDSHIP AND MUTUAL RECOGNITION, AS WELL AS FROM SOME CONFEDERATIONS AND MASONIC ALLIANCES OF WHICH IT IS PART INCLUDING FROM PATRIOTIC GRAND LODGES, National and International Masonic Grand Powers.

In the spirit of “UNITY THROUGH DIVERSITY,” the Umaniterra Masonic Order joined with an open heart the INTERNATIONAL FEDERATION OF PATRIOTIC MASONIC POWERS (Federacion Internacional de Potencias Masonicas Patriotas).

The Federation is an international Masonic body designed by Our Most Illustrious Brother LUIS LEON PIZARRO (Peru).

The Federation is a planetary chain of the Grand Patriotic Lodges and the Great Masonic Powers. The Federation proved, shortly after its formation, to be a lucrative construction of great importance for the Universal Freemasonry.

These Masonic Powers share the Patriotic Philosophy based on an enlightened patriotism defined by nine principles as the guidelines listed below.

 

The nine principles enunciated by the International Federation of the Great Patriotic Masonic Powers (M∴P∴M∴P∴ INTERNATIONAL FEDERATION) are:

1. Enlightened patriotism is a superior form of consciousness; it represents a factor of progress for society, it is complementary (subsidiary) to the concept of an interdependent global society that it enhances;

2. Unity in diversity can also be translated by the harmonious interweaving of tradition with modernism, multiculturalism by preserving cultural identity, finding points of convergence between religion, science, and planetary ethics that together and not separately can give a correct direction of development of Humanity;

3. This universal chain must create bridges between Brothers, peoples, and nations through everything that unites them: principles and landmarks (Landmarks), tradition, education, culture, art, history, empathy (love) for our fellow men. – Who does not know and respect his past, has no future;

4. All Brothers are equal in dignity and worth and must become the most conscious and militant segment of Humanity to preserve the planet Earth (Terra) and for future generations;

5. The Freemason brothers must promote ideas that guarantee global security and peace through education, cultural freedom, and an open environment, contribute to raising living standards and advocating for the prosperity of all segments of the new Global Interdependent Society;

6. Brethren must militate in the spirit of the doctrine of Universal Human Rights. It means that every human being on the planet should enjoy the same rights that must be defended by the world community and are closely related to Planetary Ethics being Transcultural;

7. As Freemasons, we must adopt critical thinking as a normative model in assessing the aspiration for Truth. It is the way to develop and perfect ourselves, but it must not exclude Tolerance as an intrinsic value of the Masonic fraternity;

8. This Universal alliance does not divide the Masonic world into regulars and irregularities, or between dogmatists and non-dogmatists, but emphasizes honor, dignity, honor, and loyalty;

9. No one holds the absolute Truth. Genetically man is a researcher. Together, mind by mind, spirit by spirit, united in fraternity through work and animated by the noblest ideals of Humanity, through the means that are specific to us (square, compass, lead wire, but also the mirror) to start on this way in search of Truth, of Light.

Per the direction in point 8, this new architecture of universal brotherhood, the International Federation of the Great Patriotic Masonic Powers, is open to any male, female, or mixed obedience provided that the Golden Rule of Freemasonry is respected: “know yourself, love your neighbor, help him by respecting his dignity.”

What unites us is Freemasonry; what divides us is pride.

In His Mercy, the Great Architect of the Universe, who is everything, has been and will be with us.

We, the Umaniterra Masonic Order are greeting the International Federation of the Great Patriotic Masonic Powers with our motto “Ubi Concordia, Ibi Victoria, Est Umaniterra!” at the same time with a T∴ F∴ E∴ (Triple Fraternal Embrace)

Adrian A. Williams, 30 – 330

Website personal: adriantoader.eu

Founder, Grand Master of the U∴ M∴ O∴,