Recunoașteri O:. M:. U:.

Recunoașteri – Recognition – ReconnaissanceReconocimiento – Riconoscimento – Reconhecimento

(Vezi lista mai jos – See the list below – Voir la liste ci-dessous – Vedi la lista qui sotto – Vea la lista a continuación – Veja a lista abaixo )

[Redactat în Limba Română] – Ordinul Masonic Umaniterra (O∴ M∴ U∴), în calitate de Mare Lojă masonică patriotă și progresistă civilă-militară, se bucură și acceptă recunoașterea prin dragoste fraternă din partea Marilor Puteri Masonice, dintre care unele sunt menționate în tabelul de mai jos.

Acestea sunt câteva dintre Puterile Masonice cu care Umaniterra își propune să încheie în continuare tratate de colaborare specifice și determinate pentru dezvoltarea Francmasoneriei Universale. Suntem deschiși tuturor Obediențelor Masonice care rezonează cu Umaniterra și care apreciază valorile și eforturile noastre la nivel global.

Astfel de colaborări vizează, de asemenea, organizarea de evenimente viitoare cu participare comună, cum ar fi convenții, congrese, conferințe privind atât Francmasoneria Universală, cât și implicațiile masoneriei în viața de zi cu zi.

Astfel de activități vor avea rezonanță și aplicabilitate directă în lumea ignorantă (profană) pentru a transmite valorile noastre morale și principiile coexistenței în armonie și pace prin dragoste fraternă cu voia lui Dumnezeu.

Umaniterra invită toate celelalte Mari Puteri Masonice să lucreze împreună pentru a aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea durabilă prin credință și educație. Să servim generațiile viitoare, de tineri în general, să protejăm Creația lui Dumnezeu, viața, omul și planeta noastră Pământ, mediul nostru de viață.

Spre Gloria Marelui Arhitect al Universului, noi, oamenii, noi Frați masoni, indiferent de limba pe care o vorbim, cultură, tradiții, religie, împreună ca UNUL, cu bunăvoință, înțelegere, toleranță, modestie, prin educație și credință în Dumnezeu indifferent de religie, putem face o diferență. Suntem capabili să asigurăm un viitor durabil speciei umane.

Un viitor stabil pentru Creația lui Dumnezeu, pentru o lume mai bună, unde armonia și pacea pot domina în ciuda previziunilor și teoriilor conspirative apocaliptice care vizează lumea modernă și planeta noastră Pământ [Terra]. Abuzurile de orice fel se pot opri.

Ordinul Masonic Umaniterra (O∴ M∴ U∴) dorește și invită în acest fel, pe acestă cale, să dialogheze cu toate Marile Puteri Masonice din lume spre recunoaștere și colaborare reciprocă.

De asemenea, persoanele din lumea ignorantă (profanii), oamenii care doresc să primească inițiere în secretele Francmasoneriei și principiile de bază pe care Umaniterra le respectă, vă rugăm să ne contactați AICI.

Descurajăm transferurile masonice de la o Mare Lojă la alta, dar Fratele mason este un om liber. El poate alege. Ascultăm și, dacă motivațiile sunt întemeiate, eventual Fratele nostru din altă Lojă Mare poate fi acceptat în rândurile Ordinului Masonic Umaniterra. După o etapă administrativă, va fi organizat un ritual specific Umaniterra de „inițiere de recunoaștere și acceptare”, în funcție de situație.

Unde este dorința de pace și armonie pentru binele acestei lumi în care trăim, nu există limite fizice, economice, spirituale. Este esențial ca dorința și voința persoanei să fie prezente. Acolo unde este Dumnezeu, există și dragoste fraternă.

Creația lui Dumnezeu, viața, omul și mediul înconjurător ca susținător al vieții este centrul principal de observație al Ordinului Masonic Umaniterra. Efectele antropice asupra vieții și agresivitatea omului asupra naturii, asupra planetei Pământ (Terra), sunt un rezultat direct al activității umane. Omul se află în permanentă construcție, dezvoltare, precum piatra sculptată la perfecțiune lustruită spre rafinament. În acest proces, omul trebuie să acorde o mare atenție Sinelui dar în același timp și panetei noastre Pământ (Terra), sprijinului vieții. Trebuie să ne servim, să ne îngrijim, să ne protejăm, fiind astfel conștienți că noi oamenii și planeta noastră Pământ suntem UNUL. Aici, prin aceasta, Umaniterra se remarcă în mod specific și vă invită la colaborare strânsă.

Ordinul Masonic Umaniterra își propune să protejeze și să asigure dezvoltarea durabilă, perpetuarea Creației lui Dumnezeu. Marele Arhitect al Universului ne-a înzestrat cu aceste abilități de cercetare, descoperire, construcție și liberul arbitru.

Umaniterra alege să construiască în mod sustenabil către perfecțiune dar și rafinament pentru a asigura bunăstarea Creației. Pe termen lung. Pentru copiii noștri.

Relațiile durabile între oameni, între diferite organizații și sisteme vii, între sisteme vii și aparent lipsite de viață, mineralele Pământului, de exemplu, între oameni și natură, mediu, susținere a vieții, toate respectă regulile specifice de conviețuire discret interconectate și ușor exemplificate prin CHEIA DEOCLAVIS. VEZI AICI DESPRE CHEIA DEOCLAVIS, cheia coexistenței, cheia Creației.

Colaborarea dintre Marile Puteri Masonice funcționează pe toate nivelurile mecanismului de coexistență numite și legături implicit valoroase, care compun și definesc structura Cheii Deoclavis.

Acest mecanism este un sistem de principii fundamentale specifice Ordinului Umaniterra. Este cheia esențială pentru o relație eficientă și durabilă. Vă invităm să studiați CHEIA DEOCLAVIS, să o îmbunătățiți, să o folosiți și să o transmiteți generațiilor viitoare în masonerie și alte ordine inițiatice și, în general, în societatea ignorantă (profană).

Acest sistem dinamic este un set de legături interdependente care asigură coexistența sistemelor vii. CHEIA DEOCLAVIS reprezintă un sistem de relații dinamic-constructiv, un set de reguli, cheia succesului. Credem că o veți aprecia, veți găsi valoarea acesteia, veți adopta și veți încorpora în timp și în practica și ritualurile masonice. CHEIA DEOCLAVIS, poate fi aplicată în munca de zi cu zi la toate nivelurile sociale pentru o stare mai bună pentru toți, pentru a atinge condiții de viață optime pentru toți.

Misiunea noastră ca Frați masoni este să protejăm lucrarea lui Dumnezeu, viața însăși, ca cel mai prețios dar primit de la Dumnezeu. Fiind întruparea Sa, manifestarea Lui, noi oamenii trebuie să păstrăm Terra. Să păzim planeta noastră, deoarece face parte din Creația lui Dumnezeu. Să păzim și să sprijinim diversitatea vieții fără de care noi oamenii nu am exista. Să protejăm viața și planeta noastră Pământ (Terra) pe care le împărtășim cu toții; într-un mod fratern ar fi ideal.

Este posibil când avem credință în Dumnezeu și în noi înșine.

Așadar, ajută-ne, Doamne! Slavă muncii!

Adrian A. Williams, 30 – 330

Website personal: adriantoader.eu

 

[Written in English] – The Umaniterra Masonic Order (U∴ M∴ O∴), as the patriotic and progressive Grand Masonic civil-military Lodge, enjoys and accepts the recognitions through Fraternal love from the Great Masonic Powers, some of which appear in the table below.

These are some of the Masonic Powers with which Umaniterra further aims to conclude specific and determined collaborative treaties to develop Universal Freemasonry. We are open to all Masonic obedience that resonates with Umaniterra and appreciates our values ​​and global efforts.

Such collaborations also aim towards organizing future events with joint participation such as conventions, congresses, conferences regarding both Universal Freemasonry and the implications of Freemasonry in everyday life.

Such activities will have resonance and direct applicability in the ignorant World.  It will transmit our moral values ​​and the principles of coexistence in harmony and peace through fraternal love with God’s will.

Umaniterra invites all other Great Masonic Powers to work together to make a significant contribution to sustainable development through faith and education. To serve future generations, young people in general, to protect God’s Creation, life, man, and our planet Earth, our environment of life.

To the Glory of the Great Architect of the Universe, we humans, new Masonic Brethren regardless of the language we speak, culture, traditions, religion, together as ONE, with goodwill, understanding, tolerance, modesty, through education and Faith in God, can make a difference. We can; we are capable of assuring a sustainable future.

A stable future for God’s Creation, for a better world where harmony and peace can dominate despite apocalyptic conspiracy predictions and theories targeting the modern World and our planet Earth [Terra]. Abuses of any kind can stop.

The Umaniterra Masonic Order (U∴ M∴ O∴) wishes and invites in this way to dialogue all the Great Masonic Powers in the World to mutual recognition and collaboration.

Also, from the ignorant World, people who want to receive initiation in the secrets of Freemasonry and the basic principles that Umaniterra respects, please contact us HERE.

We discourage Masonic transfers from a Grand Lodge to another, but Brother Mason is a free man. He can choose. We are listening, and if the motivations are well-founded, possibly our Brother from other Lodge may be accepted into the ranks of the Umaniterra Masonic Order.  Following an administrative stage, a specific “initiation of recognition and acceptance” Umaniterra ritual will be held depending on the situation.

Where is a desire for peace and harmony for the good of this World in which we live, there are no physical, no economic, no spiritual boundaries. It is essential that the desire, the will of the person to be present. Where God is, there is also Fraternal love.

God’s Creation, life, man, and the environment as a supporter of life is the primary observation focus of the Umaniterra Masonic Order. The anthropogenic effects on life and the roughness of man upon nature, upon Earth (Terra), are a direct result of human activity. The man is in a permanent construction process, development like the stone-carved to Perfection polished towards refinement. In this process, man needs to pay great attention to the Self and, at the same time, the Earth (Terra), the support of life.  We have to serve, care for, protect ourselves, thus being aware that we humans and our planet Earth are ONE. Here, through this, Umaniterra stands out specifically. 

The Umaniterra Masonic Order aims to protect and assure sustainable development, the perpetuation of God’s Creation. The Great Architect of the Universe has endowed us with these skills of research, discovery, construction, and free will to choose.

Umaniterra chooses to build sustainably grind to Perfection and refinement to ensure the well-being of Creation. For long-term. For our children.

Sustainable relationships between people, between different organizations and living systems, between living and seemingly lifeless systems, the Earth’s minerals, for example, between humans and nature, environment, life support, all respect specific rules of coexistence are discreetly interconnected and easily exemplified through THE DEOCLAVIS KEY. SEE HERE ABOUT THE DEOCLAVIS KEY, the key to coexistence.

The collaboration between the Great Masonic Powers function on all the coexistence mechanism levels also called implicitly valuable links, which compose and define the structure of the Deoclavis Key.

This mechanism is a system of fundamental principles specific to the Umaniterra Order. It is the essential key for efficient and sustainable interrelationship. We invite you to study the Deoclavis Key, improve, use it and pass it on to future generations in Freemasonry and other Initiatory Orders, and generally in the ignorant society.

This dynamic system is a set of interdependent links that ensure the coexistence of living systems. The Deoclavis Key represents a dynamic-constructive relationship system set of rules, the key to success. We believe that you will appreciate it, find its value, adopted and incorporated it over time in Masonic practice and rituals. It can be applied in the daily work at all social levels for a better condition for all, to reach optimal living conditions for all.

Our mission as Masonic Brethren is to protect the work of God, life itself, as God’s most precious gift given to us. Being His incarnation, his manifestation, we are to preserve Terra. Guard our planet as it is part of God’s Creation. Guard the support and diversity of life without which we humans would not exist. Protect Life and our planet Earth (Terra) that we all share. Ideally, it would be in a Fraternal way.

It is possible when we have faith in God and ourselves.

So help us, God! Glory to work!

Adrian A. Williams, 30 – 330

Website personal: adriantoader.eu

Ordinul Masonic Umaniterra este recunoscut de către următoarele Mari Puteri Masonice Internaționale (data publicării acestei liste este 06 Iunie, 2021)

The Umaniterra Masonic Order is recognized by the following Great International Masonic Powers (the date of publication of this list is June 06, 2021)

Numele Marii Loji Masonice
The name of the Grand Masonic Lodge
Le nom de la Grande Loge maçonnique
El nombre de la Gran Logia Masónica
Il nome della Gran Loggia massonica
O nome da Grande Loja Maçônica
Sigla reprezentativă
Representative logo
Logo représentatif
Logotipo representativo
Logo rappresentativo
Alleanza Universale Massonica
THE GRAN LOGIA DEL SUR DEL PERÚ
THE ANCIENT AND PRIMITIVE RITE OF MEMPHIS MISRAIM – APRMM EUROPE AND FLC – THE WEST PYRAMID – ZENITH OF NEW YORK CITY, UNITED STATES OF AMERICA
MOST WORSHIPFUL SPRIG OF ACACIA GRAND LODGE I.O.E.O. MISSOURI U.S.A.
LUXOR – NATIONAL SANCTUARY OF THE ANCIENT AND PRIMITIVE RITE OF MEMPHIS MISRAIM IOEO WASHINGTON D.C.
THE SUPREME COUNCIL OF ILLUMINATI PATRONS – GREECE
THE NATIONAL SANCTUARY OF APRMM OF THE USA, ZENITH WASHINGTON, DC.
THE NATIONAL SANCTUARY GATES OF JERUSALEM
THE SUPREMO CONSELHO DO GRAU 33° DO REAA PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
HORUS GRAND LODGE – SOUTH AFRICA
MOST WORSHIPFUL ENOCH GRAND LODGE TEMPLE I.O.E.O. PENNSYLVANIA U.S.A.
AMENHOTEP NATIONAL SANTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. PENNSYLVANIA U.S.A.
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EGYPTIAN MASONIC ORDERS – IAEMO.
URT HEKAU SETH – SANTUARIO NACIONAL DEL RITO ANTIGUO Y PRIMITIVO DE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. MEXICO
THE NATIONAL SANCTUARY SERVANDO TERESA DE MIER OF MONTEREY – NUEVO LEÓN – MÉXICO
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNITED SUPREME COUNCILS – IAUSC. SUPREMO CONSEJO HERMÉTICO GRADO 33 DEL PERÚ.
AKHENATEN NATIONAL SANTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. MONTREAL CANADA
EL ORDINE MASSONICO TRADIZIONALE ITALIANO
AMUN-RA NATIONAL SANCTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. REP. OF CAMEROON
EL SUPREMO CONSEJO GRADO 33° DEL R:.E:.A:.A:. EN LA RCA. DEL PARAGUAY DEL SIGLO XXI
SUPREMO CONSELHO DO RITO ECLÉTICO LUSITANO
SOBERANO SANTUÁRIO DE MEMPHIS DE PORTUGAL
THE GRAN ORIENTE MAÇÓNICO DE PORTUGAL
SUPREMO CONSELHO DO GRAU 33 DO REAA PARA PORTUGAL
EL GRAN ORIENTE DE ANDALUCÍA
EL GRAN ORIENTE DEL PERÚ
THE SUPREMO CONSIGLIO DEL 33° ED ULTIMO GRADO DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO ALL’ OBBEDIENZA DEL GRANDE ORIENTE DI SICILIA
GLB:. ORIENT OF BRUXELLES-BRUSSELS BELGIUM :.
GRAN ORIENT DE BELGIQUE
THE GRANDE LOGE MIXTE DU LIBAN
ADONIS GRAND LODGE & BEIRUT – LEBANON
LA GRAN LOGIA MIXTA DEL PERÚ
THE UNITY PEACE & STRENGTH GRAND LODGE OF TEXAS AF&AM DALLAS, United States of America
LA GRAN LOGIA SURAMERICANA DEL ORIENTE DE ECUADOR
M.W. H.B. TURNER GRAND LODGE A.F.& A.M. B.L.R.T.
NATIONAL SOVEREIGN SANCTUARY GRAND MASONIC CENACLE OF URUGUAY MEMPHIS MISRAIM 1881 I.O.E.O.
ILLYRIA SUPREME COUNCIL OF THE 33° DEGREE AASR I.O.E.O. MONTANA U.S.A.
ILLYRIA NATIONAL SANTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. MONTANA U.S.A.
HARMONY SUPREME COUNCIL OF THE 33° DEGREE AASR I.O.E.O. PENNSYLVANIA U.S.A.
EPHRAIM SUPREME COUNCIL OF THE 33° DEGREE AASR I.O.E.O. MISSOURI U.S.A.
OSIRIS NATIONAL SANTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. MISSOURI U.S.A.
MEN-NEFER NATIONAL SANCTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. SOUTH CAROLINA U.S.A.
AL-QARAFA NATIONAL SANCTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. NUEVO MEXICO U.S.A.
UNITED SUPREME COUNCIL OF THE WESTERN MASONIC JURISDICTION AASR I.O.E.O. NORTHERN CALIFORNIA
UNITED SUPREME COUNCIL OF THE WESTERN MASONIC JURISDICTION AASR I.O.E.O. SOUTHHERN CALIFORNIA
IMHOTEP NATIONAL SANCTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. CALIFORNIA U.S.A.
SONS OF IFA SUPREME COUNCIL OF THE 33° ANCIENT ACCEPTED SCOTTISH RITE OF FREEMASONRY I.O.E.O. FLORIDA U.S.A.
ANHUR NATIONAL SANCTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. MICHIGAN U.S.A.
SISTERS OF ISIS NATIONAL SANCTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. VIRGINIA U.S.A.
RA NATIONAL SANCTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. VIRGINIA U.S.A.
AMUN-RA NATIONAL SANCTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. REP. OF CONGO
AMEXEM SUPREME COUNCIL OF THE ANCIENT ACCEPTED SCOTTISH RITE OF FREEMASONRY I.O.E.O.N.Y.
HERU NATIONAL SANCTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. NEW YORK, UNITED STATES OF AMERICA
ANUBIS NATIONAL SANCTUARY ANCIENT & PRIMITIVE RITE MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. FLORIDA, UNITED STATES OF AMERICA
ALFA & OMEGA SUPREME COUNCIL OF THE 33° DEGREE I.O.E.O. OF THE U.S.A.
THE INTERNATIONAL OFFICER FRATERNITY ENTERED THE INTERNATIONAL FEDERATION OF PATRIOT MASONIC POWERS
SERENISSIMA GRAN LOGGIA UNITA D’ITALIA – SGLUI:. IGNIS
GRANDE ORIENTE INTERNAZIONALE – DISCENDENZA OBBEDIENZA PIAZZA DEL GESÚ
THE SOVEREIGN MASONIC ALLIANCE – INSULA
EL GRAN ORIENTE SIMBÓLICO FEMENINO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – GOSFRA
THE SOVERANO SANCTUARIO E.M.O.A.P.R.M.M. SÃO PAULO VÉU DO ISIDA NO.001
THE NORTH GATE U.S.A. SOVEREIGN SANCTUARY RITE OF MEMPHIS 1815
THE SOUTHERN JURISDICTION U.S.A. ANCIENT AND ACCEPTED SCOTTISH CERNEAU RITE 1804
THE GREAT SEAL OF THE SUPREME COUNCIL 33° OF THE ANCIENT & ACCEPTED SCOTTISH CERNEAU”S RITE OF 1804 – NORTHERN JURISDICTION U.S.A.
TEXAS BROTHERHOOD OF GRAND MASTERS AND PAST GRAND MASTERS
LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA SOBERANA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO MÉXICO
LA MUY RESPETABLE GRAN LOGIA CABALLEROS DEL NUEVO ORDEN
EL SUPREMO CONSEJO DE MÉXICO DEL GRADO 33° EMANCIPADO
THE EXCALIBUR SUPREME COUNCIL 33° DEGREE – NORTHERN JURISDICTION
EL SANTUARIO NACIONAL “ESPADA DE JUSTICIA” I.O.E.O. VALLES DE MANAGUA, NICARAGUA
EL SANTUARIO NACIONAL MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. HORUS ORIENTE PR.
EL SANTUARIO NACIONAL MEMPHIS MISRAIM I.O.E.O. “LUZ DE ORIENTE” ORIENTE DE CUBA
THE UNITED GRAND LODGE OF ESOTERIC RESEARCH I.O.E.O. HOUSTON, TEXAS U.S.A.
THE UNITED SUPREME COUNCIL OF ESOTERIC RESEARCH I.O.E.O. HOUSTON, TEXAS U.S.A.
EL SUPREMO CONSEJO HERMÉTICO GRADO 33º DEL PERÚ
THE GRAND LODGE OF CATALUNYA
THE NATIONAL SANCTUARY MEMPHIS MISRAIM P.R. BALTIMORE MD. ABYDOS
THE SYMBOLIC GREAT WHITE LODGE NIGERIA SOVEREIGN SANCTUARY FOR EGYPTIAN MASONIC ORDER OF THE ANCIENT AND PRIMITIVE RITE OF MEMPHIS -MISRIAM
THE NATIONAL SANCTUARY MEMPHIS MISRAIM P.R. MIAMI FL. PTAH
LA GRAN LOGIA DEL CENTRO DEL PERÚ
THE GRANDE LOJA DE MAÇONS LIBRES E ACEITOS DO BRASIL & RITOS UNIFICADOS
SOBERANO SANCTUARY DO BRASIL & THE ANCIENT AND PRIMITIVE RITE OF MEMPHIS MONTAUBAM – 1815
NATIONAL SOVEREIGN SANCTUARY OF ROMANIA HATHOR & THE ANCIENT AND PRIMITIVE RITE OF MEMPHIS-MISRAIM
EL GRANDE ORIENTE MAÇÔNICO DE PERNAMBUCO
HORUS NATIONAL SOVEREIGN SANCTUARY OF SOUTH AFRICA, TRADITIONAL & ESOTERIC RITES, OF THE EGYPTIAN MASONIC ORDER OF THE ANCIENT AND PRIMITIVE RITES OF MEMPHIS AND MISRAIM
EL SUPREMO CONSEJO SOBERANO DE MESOAMERICA 33°
EL SUPREMO CONSEJO ORIENTAL 33° R:.E:.A:.A:. PARA LA REPÚBLICA DEL PERÚ
LA GRAN LOGIA PATRIÓTICA HÚNGARA
MAREA LOJA MIXTA DE TRADIŢIE DIN CARPAŢI – BRASOV – ROMÂNIA
MAREA LOJA MIXTA INITIATICA DIN ROMANIA
NATIONAL SANCTUARY MEMPHIS MISRAIM PR. HEKAU-ATUM OF ROMANIA – BRASOV
   
   
   

 

Mulțumim pe această cale tuturor Marilor Puteri Masonice ce ne acordă recunoașterea și susținerea în spiritul UNITĂȚII PRIN DIVERSITATE.

We thank in this way all the Great Masonic Powers that grant us recognition and support in the spirit of UNITY THROUGH DIVERSITY.

 

 

Adrian A. Williams, 30 – 330

Website personal: adriantoader.eu

Fondator, Mare Maestru al O∴ M∴U∴ ,

Founder, Grand Master of the U∴ M∴ O∴,

 

 

 

 

 

Counter

094067
Total Users : 94067